Vi vill ge möjlighet till ökad kunskap samt fysiskt, psykiskt och socialt stöd både på individ- och gruppnivå. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa och alla är välkomna till vår förening.
Målet är bättre folkhälsa och därför behövs ett tätt samarbete med den konventionella vården då ingen tjänar på att utestänga någon utan istället verka för att bygga kunskapsbroar och respekt för varandras kunskap.

Upptakten

NOVA Health Support är en svensk ideell förening som ägnar sig åt att bygga broar för att skapa bättre hälsa och folkhälsa ur ett helhetsperspektiv.
Vi grundades i början av 2022 av en grupp engagerade medborgare och yrkesverksam vårdpersonal på grund av att de senaste årens upplevelser synliggjorde brister och problem vilket förstärkte en ökning av ohälsa hos människor som i sin tur påverkade samhället och sjukvården negativt.
Det var nödvändigt att bygga broar mellan medborgarna, sjukvården, politiker, myndigheter samt företag inom alternativ vård, för att uppnå bättre folkhälsa.
Genom våra ansträngningar hoppas vi att medvetenheten ökar hos medborgarna om vikten av hälsofrämjande insatser, att folkhälsan blir bättre, att alternativ vård blir en naturlig del i samhället som ett komplement till sjukvården och att vi bygger broar till utökat samarbete och samverkan som leder till bättre folkhälsa.
Vår webbplats är det centrala navet för kunskaps- och hälsofrämjande stödinsatser. Tillsammans med hälsonätverket inom alternativ vård öppnar vi dörrar till samarbete och nya möjligheter.
Vår vision är att föreningen på sikt blir en organisation som finns globalt.

Bakgrund

Ann-Catrin Hansson har under många år kämpat med den etablerade sjukvården för att få nödvändig vård inom rimlig tid efter skador hon ådragit sig under ett fall på stenar. Efter flera allvarliga biverkningar av covidvaccin skadades hennes kropp ytterligare på många olika sätt och scenariot var detsamma. Kampen att få nödvändig vård och behandling inom rimlig tid fortsatte.
Hon insåg hur viktigt det var att kunna påverka och vara delaktig i valet av hjälp och stöd när man hamnar i ohälsa. Sjukvården fungerade vid akuta fall men vid icke akuta fall och förebyggande hälsovård fanns stora brister. Hon var inte ensam. Fler och fler började ifrågasätta den etablerade vården och deras möjligheter att hjälpa patienter vid icke akuta fall. Hon ville stoppa den negativa ohälsospiralen som pågick genom att skapa nya möjligheter för att kunna ändra riktning både för samhället, sjukvården och individerna. Webbplatsen skulle bli ett centralt nav för helhetshälsa, tillsammans med ett hälsonätverk. Föreningen drivs idag av engagerade medborgare.
Köp e-boken – Livet är mitt, Möjligheterna är mina – men så även ansvaret
Bli Medlem och få rabatt på e-boken

Hälsofjärilen - symbolen för hälsa

Vår logotype – hälsofjärilen – är symbolen för helhetshälsa som flyger över vår värld och landar på individerna som lever med ohälsa, med budskapet: vi finns här för dig!  Nu tar vi steget till hälsa!
Hälsofjärilen är skrivet som ett H som står för helhetshälsa och utveckling. ”Bollen” i mitten symboliserar människorna på vår jord. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa ur ett helhetsperspektiv. Fysisk hälsa: upplevelsen om din kroppsliga funktion. Psykisk hälsa: känslomässigt, hur vi fungerar i vardagen och klarar livets upp- och nedgångar. Social hälsa: känna sammanhang, bli bekräftad och tillhöra en gemenskap.
Vår verksamhet består av mer än vår webbplats. Vi är till för alla och föreningen ska vara en plats där var och en kan känna trygghet och gemenskap. Vi sätter alltid människan först och gör allt för att ge det stöd som människor kan sakna från vården och omgivningen.  

Våra mål

Våra mål är centrerade kring fyra huvudpelare. Varje huvudpelare representerar ett område vi anser är nödvändigt för att uppnå bättre folkhälsa.
Hälsonätverket
• Samarbeta med utbildade terapeuter och de som bedriver verksamhet inom alternativ vård samt läkare och vårdpersonal som är öppen för integrativ vård och behandling.  Förbättra hälsa och förebygga framtida ohälsa ur ett helhetsperspektiv samt öka individernas kunskap om hälsa, symtom och behandlingsalternativ.
Kunskapskällor
• Belysa och öka medvetenheten om medborgarnas rättigheter och myndigheternas skyldigheter. Informera om forskning, studier och annan viktig information som eftersöks av medborgarna, även i samarbete med andra.
• Öka medvetenheten om hälsa genom föreläsningar, event, tips och råd.
Gemenskap
• Ge medlemmar en plattform att hitta lokala stödgrupper
Samarbete
• Samverka och samarbeta med sjukvård, myndigheter, politiker, forskare och studenter för att tillsammans förbättra folkhälsan.
• Genom doneringar, kunna ge ekonomiskt stöd till medlemmar som har stort behov av hälsovårdsinsatser.
Bli Medlem idag!
Vill du ha stöd, tips och råd, gemenskap, få tillgång till behandlingar som bidrar till bättre hälsa eller förebygger framtida ohälsa? Den möjligheten får du när du blir medlem hos oss!
Driver du ett företag inom alternativ, komplementär vård? Du behövs! Gå med i vårt Hälsonätverk! Erbjud dina tjänster till våra medlemmar och föreläs om dina kunskaper. Möjligheterna är många och fördelarna likaså. Förutom att hjälpa våra medlemmar till bättre hälsa, ger du ditt företag en möjlighet till både marknadsföring, samarbete och utvecklingsmöjligheter.
Ge en Gåva till föreningen och bidra till bättre kunskap, bättre folkhälsa och en friskare framtid!